องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
สำนักปลัด

นางสาวกนกพร มุ่งแฝงกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายโสรัชภณ พินาศภัย
นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ


นางรุ่งนภา เอกไธสง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการ


นางสาวจิราพัชร ฝอฝน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ


นางสาวอินทุอร โพธิ์ศรี
นิติกรปฏิบัติการ


นายวิสูตร เพลินขุนทด
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ


นางสาวบัวพา ไชยประดิษ
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน


นางสาวพิมระพัฒน์ ครึ้มกลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพชรพร โนนแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพิมพ์วิภา สีนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายสมคิด ขอรวมกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายพจน์สกุล ลาดเหลา
คนงานทั่วไป


ณัฐวุฒิ สืบกลาง
คนงานทั่วไป


นาย พิเชษฐ์ หาญชะนะ
คนงานทั่วไป


นายสายัณ พิมพ์กลาง
ภารโรง