องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
หมู่บ้าน/ชุมชน    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้านดังนี้

       หมู่ที่ 1 บ้านโนนเต็ง
       หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก
       หมู่ที่ 3 บ้านทองหลาง
       หมู่ที่ 4 บ้านหนองอ้ายอู้ก
       หมู่ที่ 5 บ้านตลุกสาหร่าย
       หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่มเตียน
       หมู่ที่ 7 บ้านโนนไร่พัฒนา
       หมู่ที่ 8 บ้านดอนสามัคคี
       หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง
       หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้อยพัฒนา
       หมู่ที่ 11 บ้านใหม่บัวทอง
       หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวกระจาย