องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
ข้อมูลประชากร      จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ณ เดือน มีนาคม 2550 ของตำบลโนนเต็งมีจำนวนทั้งสิ้น 7,034 คน จำแนกเป็นชาย 3,439 คน หญิง 3,595 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 135 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,531 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

  จำนวนครัวเรือน

หมู่

บ้าน

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2565

1

โนนเต็ง

157

161

161

2

หนองกก

184

186

188

3

ทองหลาง

166

169

169

4

หนองอ้ายอู้ก

187

188

190

5

ตลุกสาหร่าย

141

143

147

6

หนองกระทุ่มเตียน

98

104

103

7

โนนไร่พัฒนา

190

196

201

8

ดอนสามัคคี

79

80

80

9

โนนทอง

56

58

60

10

โคกน้อยพัฒนา

59

61

61

11

ใหม่บัวทอง

45

46

47

12

หนองบัวกระจาย

119

123

214

 

รวม

1,405

1,451

1,515


  จำนวนประชากร

หมู่ที่

บ้าน

2548

2549

2550

   

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

โนนเต็ง

361

364

725

367

364

731

369

367

736

2

หนองกก

403

407

810

396

400

796

399

407

806

3

ทองหลาง

368

430

798

367

419

786

363

426

789

4

หนองอ้ายอู้ก

426

450

876

433

438

871

437

442

879

5

ตลุกสาหร่าย

342

365

707

334

362

696

332

366

698

6

หนองกระทุ่มเตียน

261

262

523

266

254

520

266

255

521

7

โนนไร่พัฒนา

407

432

839

411

427

838

412

421

833

8

ดอนสามัคคี

176

181

357

171

178

349

171

178

349

9

โนนทอง

168

159

327

167

158

325

168

158

326

10

โคกน้อยพัฒนา

151

142

293

149

146

295

149

146

295

11

ใหม่บัวทอง

108

114

222

107

114

221

113

114

227

12

หนองบัวกระจาย

259

321

580

260

321

581

260

315

575

 

รวมทั้งสิ้น

3,430

3,627

7,057

3,428

3,581

7,009

3,439

3,595

7,094


จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรภายในตำบลโนนเต็ง มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้
  - จำนวนชาย ปี 2549 ลดลงจาก ปี 2548 จำนวน 2 คน แต่ในปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 9 คน
  - จำนวนหญิง ปี 2549 ลดลงจาก ปี 2548 จำนวน 46 คน แต่ในปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 14 คน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในตำบล

   รายได้เฉลี่ยของแต่ละหมู่บ้าน

   

หมู่ที่

บ้าน

จำนวน  (บาท/คน/ปี)

 

1

โนนเต็ง

30,000

 

2

หนองกก

25,000

 

3

ทองหลาง

25,000

 

4

หนองอ้ายอู้ก

25,000

 

5

ตลุกสาหร่าย

25,000

 

6

หนองกระทุ่มเตียน

30,000

 

7

โนนไร่พัฒนา

30,000

 

 8

ดอนสามัคคี

25,000

 

9

โนนทอง

30,000

 

10

โคกน้อยพัฒนา

 25,000

 

11

ใหม่บัวทอง

 30,000

 

12

หนองบัวกระจาย

25,000