องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
กองคลัง

นางปริญา นกกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น


นางบุษญากร ตากิ่มนอก
นักวิชาการพัสดุ ระดับ ชำนาญการ


นางวนิดา ขามโนนวัด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ชำนาญการนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ


นายกานต์ คิดรอบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน


นางสาวลัดดาวรรณ์ หาญชะนะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ชำนาญงาน


นางสาวหงษ์ลดา ลูกจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวทัศวรรณ ปลั่งกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ