องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
สมาชิกสภา อบต.


นายวิริยะ บวรวชิรเมธี
ประธานสภา อบต.
087-242-6698นายมานิตย์ ปลั่งกลาง
รองประธานสภา อบต.
093-336-0151นายเนตร ตุ้มมี
เลขานุการสภา อบต.
098-154-1953นายจรูญ ขอพ่วงกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
080-160-7612นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
065-273-8302นายพิชัย เทพมง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
081-879-8109นางสมหวัง พลมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
091-109-0839นายผึ้ง ไทยกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
088-594-1173นางสุวพัชร หินนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
089-829-9278นายวุ่น ผันกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
065-117-3551นางสังเวียน ทิพย์คูนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
089-281-5431นางสาวดาว ศิริรวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
080-127-1996นางมะลิ ทำคาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
080-169-8850