องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
สาธารณูปโภค

 

ระบบสาธารณูปโภค

1. การโทรคมนาคม

 

ตู้โทรศัพท์ จำนวน 8 ตู้
เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่ง
จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 จุด2. การไฟฟ้า


           เขตตำบลโนนเต็ง เป็นชุมชนชนบทแต่มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบลประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ ครบทุกครัวเรือน3. ระบบประปา


           ประชาชนในตำบลโนนเต็ง ส่วนใหญ่ได้มีระบบประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน แต่เนื่องจากความแห้งแล้งและระบบประปาบางหมู่บ้านยังไม่ทันสมัย และบางหมู่บ้านมีครัวเรือนที่ห่างจากชุมชนทำให้ระบบประปายังไม่เพียงพอกับความต้องการของราษฎร