องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
คณะผู้บริหารนายธีระพล ขอใบกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
097-342-4074นายทวี เกลี้ยงกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง คนที่ 1
091-834-5988นางอุไร เหมนิธิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง คนที่ 2
087-251-1164นางเปรียว ปลุกกลาง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
093-472-6508

 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายเนตร ตุ้มมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
098-154-1953


นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น
082-320-5553


นางสาวกนกพร มุ่งแฝงกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
091-832-8373


นางปริญา นกกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
081-879-0812


นายชูชาติ ขามโนนวัด
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
085-246-9490


นางสาวรุจีรดา พรมเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
086-254-8996


นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
082-320-5553