องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

        ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ AEC
            เป้าหมาย
           เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรีบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
            แนวทางการพัฒนา
           ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้มีประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้มีความ สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้
       ๑. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงงรักษา
       ๒. การขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการก่อสร้างอื่นๆ
       ๓. การก่อสร้างสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
       ๔. การจัดการวางผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน
       ๕. การจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ
            ตัวชี้วัด
       ๑. จำนวนการก่อสร้างและการปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
       ๒. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
       ๓. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
       ๔. การจัดวางผังเมืองและจัดระเบียบชุมชนมีประสิทธิภาพ

 

       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

            เป้าหมาย
           เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุนชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ได้แก่การปลูกผัก ปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงโค ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชชนที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งต้องเน้นยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบล อำเภอ จังหวัด
           แนวทางการพัฒนา
       ๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์
       ๒. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
       ๓. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
       ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร

            ตัวชีวัด
       ๑. จำนวนครัวรือนที่มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์
       ๒. จำนวนครัวเรือนเกษตรที่มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
       ๓. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
       ๔. จำนวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพการปลูกและเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ

 

       ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          เป้าหมาย
          เพื่อให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งเป็นพื้นที่มีความเข้มแข็งห่างไกลจากสารเสพติดและอบายมุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
          แนวทางการพัฒนา
       ๑. การพัฒนาสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรคและการฟืนฟูสุขภาพชีวิต
       ๒. การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
       ๓. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ๕. การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
       ๖.่ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
          ตัวชี้วัด
       ๑. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
       ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถข้าถึงบริการสาธารณสุข
       ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ๔. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอาสได้รับการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

 

      ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         เป้าหมาย
         เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนา ตำบล อำเภอ จังหวัด และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         แนวทางการพัฒนา
      ๑. สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๒. การจัดการสิ้งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
      ๓. การรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและท้องถิ่น และการประหยัดพลังงาน
      ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและวัสดุประหยัดพลังงานในชุมชน
         ตัวชี้วัด
      ๑. จำนวนครั้ง ของการอนุรักษ์และจำนวนประชากรที่มีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      ๒. จำนวนประชาชนที่มีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      ๓. จำนวนนักเรียน/ประชาชนทั่วไปที่ีมีความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
      ๔. จำนวนครัวเรือนที่สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

     ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        เป้าหมาย
        เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครรราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
        แนวทางการพัฒนา
     ๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
     ๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับ AEC
     ๓. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชน
     ๔. การสร้งความเป็นธรรมในสังคม
     ๕. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นในภาครัฐ
       ตัวชี้วัด
     ๑. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
     ๒. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ อาคารสถานที่ มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
     ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับ AEC
     ๔. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
     ๕. ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในภาครัฐ


    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา และภูมิปัญญา
       เป้าหมาย
       เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬาและภูมิปัญญา
       แนวทางการพัฒนา
    ๑. การจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและเทคโนโลยี
    ๒. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
    ๓. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อรับรอง AEC ของประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด
    ๔. การพัฒนาด้านการกีฬา และการละเล่นพื้นบ้าน
    ๕. การส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ๖. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
        ตัวชี้วัด
    ๑. จัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและเทคโนโลยี
    ๒. บุคลากรในสังกัดสามารถเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อรองรับ AEC 
    ๓. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
    ๔. ส่งเสริมด้านการกีฬา และการละเล่นพื้นบ้าน
    ๕. ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น