องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวญาณิชา มุ่งร่มกลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ