องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
การปกครองเขตปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านโนนเต็ง ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านทองหลาง ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองอ้ายอู้ก ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านตลุกสาหร่าย ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่มเตียน ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนไร่พัฒนา ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านดอนสามัคคี ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้อยพัฒนา ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่บัวทอง ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวกระจาย ผู้ปกครอง     ผู้ใหญ่บ้าน