องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสมชาย รานอก
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ


นายสมชาย กรังสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจาตุรนต์ สิริพันธุนนท์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์