องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
วัด/โรงเรียนการศาสนา

        ประชาชนในตำบลโนนเต็ง นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถาน 10 แห่ง คือ

        

1

วัดบ้านโนนเต็ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนเต็ง
        

2

วัดบ้านหนองกก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก
        

3

วัดบ้านทองหลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านทองหลาง
        

4

วัดบ้านหนองบัวกระจายโนนเต็ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองอ้ายอู้ก
        

5

วัดบ้านตลุกสาหร่าย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านตลุกสาหร่าย
        

6

วัดบ้านหนองกระทุ่มเตียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่มเตียน
        

7

วัดป่ามรณานุสติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนไร่พัฒนา
        

8

วัดป่าแสงธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนสามัคคี
        

9

โนนทองศรีวราราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง
          

10

สำนักสงฆ์บ้านใหม่บัวทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่บัวทอง   การศึกษา

          ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย โรงเรียนวัดบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านทองหลาง และ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้

         โรงเรียนบ้านโนนเต็ง

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
8
11
19
อนุบาล 2
13
7
20
ป.1
6
9
15
ป.2
15
8
23
ป.3
20
16
36
ป.4
12
7
19
ป.5
6
6
12
ป.6
11
4
15
ม.1
11
5
16
ม.2
11
13
24
ม.3
16
10
26
รวม
129
96
225


บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 5 คน หญิง 10 คน รวม 15 คน โดยมี นายจำนงค์ เบี้ยกลาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
3
7
10
อนุบาล 2
7
7
14
ป.1
3
15
18
ป.2
12
3
15
ป.3
10
8
18
ป.4
3
7
10
ป.5
11
5
16
ป.6
16
9
25
รวม
55
61
116


บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 5 คน หญิง 3 คน รวม 8 คน โดยมี นายสามารถ ขอพึ่งกลาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          โรงเรียนวัดบ้านหนองกก

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
5
4
9
อนุบาล 2
1
3
4
ป.1
1
5
6
ป.2
4
2
6
ป.3
5
5
10
ป.4
4
5
9
ป.5
3
4
7
ป.6
1
2
3
รวม
24
30
54


บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 3 คน หญิง 5 คน รวม 8 คน โดยมี นายธีระ วัชระธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านทองหลาง

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
4
5
9
อนุบาล 2
2
3
5
ป.1
4
3
7
ป.2
6
1
7
ป.3
1
3
4
ป.4
3
7
10
ป.5
4
2
6
ป.6
6
6
12
รวม
30
30
60


บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน โดยมี นายธีระพล พึ่งโคกสูง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
13
15
28
อนุบาล 2
16
13
29
ป.1
10
12
22
ป.2
13
11
24
ป.3
14
7
21
ป.4
12
13
25
ป.5
11
12
23
ป.6
13
14
27
ม.1
19
14
33
ม.2
13
16
29
ม.3
15
16
31
รวม
149
143
292


บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 8 คน หญิง 14 คน รวม 22 คน โดยมี นายคำพี ตรงกลาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

        การจัดการศึกษา

          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการ จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกสาหร่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกระจาย

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จำนวนครูพี่เลี้ยง
1
บ้านโนนเต็ง
19
21
40
2
2
บ้านหนองกก
13
13
26
1
3
บ้าน ตลุกสาหร่าย
19
26
45
2
4
บ้านหนองบัวกระจาย
26
24
50
2
รวม
66
81
161
7